Warunki gwarancji 

Ogólne warunki gwarancji firmy SAPEL-EX:

 1. Gwarancja poręcza dobrą jakość i prawidłowe działanie wyrobu.
 2. Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży nabywcy.
  Okres gwarancji trwa nie dłużej niż 24 miesiące od daty wydania jednostce pośredniczącej w sprzedaży.
 3. Gwarancja zobowiązuje SAPEL-EX do nieodpłatnego usunięcia wad sprzedanego wyrobu w terminie 14 dni od daty dostarczenia do naprawy. Kupującemu przysługuje prawo do wymiany wyrobu na nowy, wolny od wad, w przypadku:
  – gdy naprawa jest niemożliwa,
  – gdy po trzech naprawach gwarancyjnych w dalszym ciągu występują w nim uznane wady.
 4. Eksploatacja powinna się odbywać zgodnie z instrukcją obsługi przyrządu, a do wyrobów do których SAPEL-EX nie dołącza oddzielnej instrukcji obsługi zgodnie z danymi zawartymi w obowiązujących normach dotyczących wyrobu.
 5. Urządzenie należy wysłać wraz z ważną kartą gwarancyjną i kompletnym wyposażeniem za pośrednictwem firmy spedycyjnej DPDna adres biura handlowego naszej firmy: 

Z.P.H.U SAPEL-EX – Biuro Handlowe
02-265 Warszawa, ul. Cyprysowa 22

 1. Nie zastosowanie się do pkt. 5 będzie skutkować obciążeniem nabywcy kosztami przesyłki.
 2. Karta gwarancyjna bez pieczęci, podpisu sprzedawcy i daty sprzedaży jest nieważna.
 3. Przed wykonaniem naprawy wadliwego urządzenia nabywca powinien skontaktować się z SAPEL-EX w celu określenia zakresu uszkodzeń i objawów nieprawidłowej pracy urządzenia lub załączyć opis wspomnianych zagadnień.
 4. Gwarancja traci ważność w przypadku:
  – zerwania plomb,
  – uszkodzeń mechanicznych,
  – uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą eksploatacją, niezgodną z instrukcją obsługi,
  – poprawek w karcie gwarancyjnej za wyjątkiem zmian nanoszonych przez SAPEL-EX
 5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w czasie transportu.